Rozwód z praktycznego punktu widzenia

Jak przygotować się do rozwodu?

Rozwód jest jedną z najważniejszych oraz najtrudniejszych decyzji w życiu. Z tego względu nie powinna być ona podejmowana spontanicznie. Odpowiednie przygotowanie zapewnia kontrolę nad emocjami oraz stresem, która, oprócz przekonującej argumentacji, jest niezbędna dla wygranej w sądzie.

Sprawa rozwodowa jest zazwyczaj pierwszym kontaktem danej osoby z sądem. Z tego względu niezwykle przydatną może okazać się pomoc profesjonalnego prawnika. Adwokat rozwód Lublin przygotuje niezbędną dokumentację, wprowadzi w przebieg sprawy oraz nakreśli czego można się spodziewać. Dobry adwokat, będący specjalistą w zakresie spraw rozwodowych, potrafi w pełni obiektywnie ocenić sytuację oraz poprowadzić sprawę w sposób zabezpieczający interes klienta.

Od czego zacząć?

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia. Dochodzi do tego w przypadku, gdy między małżonkami zostaną zerwane wszelkie więzi, zarówno w sferze duchowej, fizycznej, jak i gospodarczej. Warto jednak wspomnieć o możliwości uzyskania rozwodu pomimo nadal trwającego wspólnego zamieszkiwania małżonków, o ile doszło do całkowitego ustania więzi duchowych i fizycznych. W takim przypadku sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Rozwód z winą czy bez winy?

Kolejnym ważnym krokiem jest podjęcie decyzji czy wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie, która ze stron ponosi wyłączną winę za rozpad pożycia czy też takiego orzeczenia nie zawierać. Żądając ustalenia winy, należy wskazać dowody potwierdzające dane okoliczności. Między innymi mogą to być dowody z dokumentów oraz dowody osobowe w postaci zeznań świadków.

Należy zaznaczyć, że kwestia winy ma bezpośredni wpływ na możliwość ubiegania się o przyznanie alimentów od drugiego małżonka. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może bowiem żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Rozwód a dzieci

Kolejnym ważnym wątkiem postępowania rozwodowego jest rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, jak również o kontaktach i alimentach. Małżonkowie mogą jednak zgodnie złożyć stosowny wniosek w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku braku porozumienia, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.

Należy podkreślić, że sąd może nie orzec rozwodu nawet w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym – czy to możliwe?

Sąd, na wniosek jednego z małżonków może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Oznacza to, że w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do składników majątku, ich wartości, a także sposobu ich podziału, sąd może już w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego stron.

Pozew o rozwód – wymogi formalne

Najważniejszą kwestią w postępowaniu rozwodowym jest dobre przygotowanie pozwu rozwodowego. Pozew może zostać napisany samodzielnie, jednakże lepszym wyjściem jest powierzenie tego zadania adwokatowi. Profesjonalny adwokat nie tylko sporządzi pozew poprawnie, ale również uzasadni w sposób zwiększający szanse na szybkie i pomyślne zakończenie sprawy. Skorzystanie z usług adwokata zapewnia również wsparcie oraz reprezentację przed sądem w toku postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa. W przypadku braku takiej podstawy, właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

Z uwagi na fakt, że pozew rozwodowy jest pismem procesowym, powinien on spełniać wymagania formalne przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. Najważniejszymi elementami pozwu są:

 1. oznaczenie sądu, do którego pozew jest kierowany,

 2. oznaczenie imienia i nazwiska stron, ich adresów miejsca zamieszkania oraz nr PESEL powoda,

 3. oznaczenie rodzaju pisma,

 4. wskazanie żądania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

 5. uzasadnienie swojego stanowiska i żądań zawartych w pozwie,

 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 7. wymienienie załączników.

Opłata stała od pozwu wynosi 600 zł. Jeżeli w sprawie ustanowiono pełnomocnika, należy uiścić 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach tj. oryginał dla sądu oraz odpis dla strony przeciwnej. Do pozwu należy załączyć:

 1. skrócony odpis aktu małżeństwa,

 2. skrócony odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,

 3. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 4. potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od pozwu, bądź wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Należy również zaznaczyć, że kwestia orzekania o winie ma wpływ na ponoszone koszty rozwodu, bowiem w przypadku, gdy sąd wyda wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie, pełne koszty sprawy rozwodowej ponosi strona przegrana tj. ta która została uznana za wyłącznie winną rozpadu związku małżeńskiego. Powinna ona pokryć zarówno koszty sądowe, jak i koszty zastępstwa procesowego ustanowionego przez drugą stronę. Natomiast w sytuacji, gdy sąd zaniechał orzekania o winie koszty zostają wzajemnie zniesione.